Op deze pagina lees je meer over copyright, gebruiksvoorwaarden en onze privacyverklaring.

Noorderlicht.tips is onderdeel van Noorderlicht en meer, gevestigd in Zwolle, Nederland en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89277651.

Contact

+31 6 5346 9180
info@noorderlicht.tips
info@noorderlichtenmeer.nl

https://www.noorderlicht.tips
https://www.noorderlichtenmeer.nl (binnenkort online)

Copyright

Het zonder meer herplaatsen van tekst en/of foto’s van Noorderlicht en meer is niet toegestaan. Alle tekst op de websites van Noorderlicht en meer en eventuele andere communicatie uitingen van Noorderlicht en meer zijn door mij geschreven en de foto’s door mij gemaakt – tenzij anders vermeld. Daarom rust al het copyright op tekst en foto’s gepubliceerd via Noorderlicht en meer en bijvoorbeeld Noorderlicht.tips bij Noorderlicht en meer / Marjan Spijkers. Neem dus ALTIJD contact met mij op als je tekst of foto’s wilt herplaatsen of gebruiken: info@noorderlichtenmeer.nl.

Alle content, zowel tekst als foto’s, gepubliceerd uit naam van Noorderlicht en meer is door mij gemaakt en/of bedacht en daardoor mijn eigendom. Hieronder vallen bijvoorbeeld tekst en foto’s op de websites van Noorderlicht en meer en de daaronder vallende handelsnamen, als ook de informatie en foto’s op de accounts van Noorderlicht en meer en de daaronder vallende handelsnamen op de sociale mediakanalen. Daardoor heb ik het recht om content naar eigen inzicht te veranderen of verwijderen. Ook heb ik het recht om reacties die bijvoorbeeld bedoeld zijn als ongevraagde promotie van derden of die als kwetsend worden ervaren, te verwijderen.

Gebruik

Alle teksten en overige (beeld)informatie van Noorderlicht en meer zijn naar beste weten en met de grootste zorg samengesteld. Ook de verwerking van de gegevens verstrekt aan Noorderlicht en meer en de uitvoering van overeengekomen opdrachten worden naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Noorderlicht en meer kan echter niet instaan voor de juistheid en de volledigheid en is dan ook, behoudens opzet of grove schuld van Noorderlicht en meer, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via Noorderlicht en meer of verwante handelsnamen aangeboden informatie of organisaties waarna wordt doorgelinkt.

Privacy

Persoonsgegevens

Noorderlicht en meer verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

In welke situatie we jouw persoonsgegevens gebruiken

Noorderlicht en meer verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen als dat nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Het afhandelen van jouw betaling
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
Noorderlicht en meer verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Noorderlicht en meer bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren in principe de wettelijke bewaartermijnen maar inactieve nieuwsbriefaccounts worden na 2 jaar uit onze bestanden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Noorderlicht en meer verstrekt uitsluitend jouw persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Noorderlicht en meer heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@noorderlichtenmeer.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Noorderlicht.tips gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Noorderlicht en meer en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@noorderlichtenmeer.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Noorderlicht en meer wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Noorderlicht en meer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@noorderlichtenmeer.nl

Zwolle, 2 mei 2023